Zoek

Privacy beleid

Dynon Sport BV en Dynon BV – beiden handelend onder ‘Sportcentrum Kees’ hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sportcentrum Kees houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw uitdrukkelijke toestemming vragen indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Meewerken aan de rechten omtrent uw persoonsgegevens en wij u ook zullen wijzen op deze verschillende rechten.

Rechtsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag Sportcentrum Kees alleen persoonsgegevens verwerken indien daar een wettelijke grondslag voor is. Sportcentrum Kees hanteert de onderstaande rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens:

 • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst tussen u en Sportcentrum Kees;
 • Omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • Met uw toestemming;
 • Omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven.

Waarvoor verwerken wij (bijzondere) persoonsgegevens

Sportcentrum Kees verwerkt uw persoonsgegevens onder andere ten behoeve van de volgende doeleinden:

(Verbetering) Dienstverlening
Sportcentrum Kees streeft naar de best mogelijke dienstverlening. Om te checken of deze missie is geslaagd, verwerken en gebruiken we uw gegevens. Met behulp van uw persoonsgegevens kunnen we contact met u opnemen, u motiveren om te blijven sporten, u zo goed mogelijk van informatie voorzien en eventueel benaderen voor een nieuw product. Bijvoorbeeld wanneer er een cursus “Slanker en fitter in zes weken” gegeven wordt of wanneer we een product van Kees onder de aandacht willen brengen.

Klantendossier
In het klantendossier staan uw persoonlijke gegevens, zoals naam, geboortedatum, email, betalingsgegevens en telefoonnummer.

Nieuwsbrief en mailing
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Sportcentrum Kees. Soms zijn deze nieuwsbrieven gepersonaliseerd, soms niet. Ontvangt u liever geen nieuwsbrief meer? Met behulp van de uitschrijfbutton onderaan iedere Sportcentrum Kees e-mail kunt u zich uitschrijven.

Werving
We vinden het ontzettend leuk dat u interesse hebt om te sporten bij Sportcentrum Kees. We nemen graag zo snel mogelijk persoonlijk contact met u op over uw wensen. Zo bellen we u als er iets onduidelijk is of sturen we u een e-mail met een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

Voor alle bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • ICE-nummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Betaalgegevens
 • Duur van mijn abonnement
 • Geslacht

Daarnaast verwerkt Sportcentrum Kees bijzondere persoonsgegevens, dit zijn gegevens omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid of strafrechtelijke gegevens. Er zijn gevallen waarin Sportcentrum Kees dergelijke – eigenlijk alleen maar gezondheidsgegevens – zal verzamelen. Voor het verwerken van deze gegevens vragen wij vooraf uw uitdrukkelijke toestemming. Hieronder vindt u waarom wij deze gegevens nodig hebben.

Veilig en verantwoord sporten
We vinden het heel belangrijk dat er aandacht is voor eventuele blessures, ziektes, of andere medische beperkingen, zodat u veilig en verantwoord kan sporten bij Sportcentrum Kees.

Onze lifestylecoaches willen u ook graag voorzien in een passend voedingsadvies, hiervoor is bijvoorbeeld uw huidige eetpatroon belangrijk, maar u kunt hierbij ook denken aan andere medische gegevens zoals allergieën, lengte en gewicht.

Voor alle bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende bijzondere persoonsgegevens van je vragen:

 • Lengte
 • Gewicht
 • Eetpatroon
 • Kwetsuren
 • Medicatie
 • Gezondheid
 • Huidige conditie
 • Trainingsdoel
 • Trainingsresultaten
 • Achtergrond

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de totstandkoming en/of nakoming van de overeenkomst tussen u en Sportcentrum Kees. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien dit wettelijk verplicht is, toegestaan is of u ons hier toestemming voor geeft.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, denk hierbij aan partijen als Milon en de leverancier van de software van ons klantensysteem. Met deze partijen (verwerkers) hebben wij in de verwerkersovereenkomst afspraken vastgelegd om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze partijen dienen zich ook te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG. Dit alles om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Sportcentrum Kees kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Datalekken

Sportcentrum Kees stelt alles in werking om datalekken te voorkomen. Voor onverhoopte situaties waarin zich een data-lek voordoet, heeft Sportcentrum Kees een protocol ‘Meldplicht Datalekken’ opgesteld dat zij consequent handhaaft.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de hiervoor genoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen.

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, nog vragen hebt omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Sportcentrum Kees
Kees Boekelaan 3
3723 BA Bilthoven
M: info@sportcentrumkees.nl
T: +31 (0)30 229 17 68

Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Kijk op wetten.overheid.nl.

Aanpassen Privacy Beleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacy beleid aan te passen. Het verdient de aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Sportcentrum Kees en persoonsgegevens

Sportcentrum Kees neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. De Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij aangegrepen om ons programma voor databescherming en dataveiligheid opnieuw in te richten. De nieuwe Europese wetgeving heeft een plaats in onze interne procedures, in opleidingen van medewerkers en in het inrichten van processen, systemen en relevante (interne) documentatie.

 

Laatste update: Bilthoven, 12 november 2019