Zoek

Lesreglement winterseizoen T.S.M.N.

Artikel 1.

De leerling geeft hierbij opdracht aan de leraar, gelijk de leraar van de leerling in opdracht aanneemt, om beginnend op 3 oktober 2022 aan boven genoemde leerling tennisles te geven in Sportcentrum KEES te Bilthoven

De lessen worden in elkaar opvolgende weken gegeven. De leraar is met vakantie gedurende de herfst/ kerst/ en voorjaarsvakantie van het basisonderwijs

 

Artikel 2.

Een lesuur duurt zestig minuten, een half lesuur duurt dertig minuten.

 

Artikel 3.

Indien lessen uitvallen, door ziekte van de leraar, of door een andere aan de leraar toe te rekenen oorzaak, zullen die lessen alsnog worden gegeven in de maand maart van hetzelfde tennisseizoen door de leraar vast te stellen tijdstippen.

Lessen die uitgevallen zijn als gevolg van een oorzaak die voor risico en rekening van TSMN komt en die niet ingehaald kunnen worden om redenen die de les nemer in redelijkheid niet toe te rekenen zijn, zal er verrekening plaats vinden.

 

Artikel 4.

De tennisschool behoudt het recht om bij onvolledige groepen het lestarief in overleg met de deelnemers aan te passen.

 

Artikel 5.

Privé lessen dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden, bij latere afmelding dient u het lesgeld te voldoen.

 

Artikel 6.

Door Inschrijving verbindt u zich aan de gehele cursus, als de cursist de cursus afbreekt blijft de cursist het gehele bedrag verschuldigd.

Annulering van de cursus kan alleen schriftelijk en tot maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus.

 

Artikel 7.

Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico. TSMN is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de trainingen ontstaan

 

Artikel 8.

De leerling is echter ook bevoegd om in overleg met en na goed­vinden van de leraar een derde in zijn plaats als leerling te doen treden, in welk geval de leraar niet tot restitutie gehouden is. De verrekening van de kosten wordt hierbij door de leerling zelf met die derde geregeld.

 

Artikel 9.

Indien door calamiteiten of andere omstandigheden die redelijkerwijs niet door TSMN hadden kunnen worden voorkomen, (tijdelijk) geen tennisbanen beschikbaar zijn voor trainingen, dan stelt TSMN haar cursisten daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. In dergelijke gevallen vervalt de verplichting van TSMN de volledige volgens inschrijving aantal training weken te geven uit hoofde van deze opdracht en zal de cursist niet gerechtigd zijn tot enige (schade)vergoeding.

 

Artikel 10.

De uiterlijke betalingstermijn is 14 dagen. Als de factuur niet op de vervaldag is voldaan zal er een herinnering factuur gestuurd worden er op dat moment wettelijke rente en administratie kosten van € 10,- in rekening gebracht worden.